ชื่อ-สกุล : ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

more...