ชื่อ-สกุล : มิสธนัชพร จิตต์ธรรม

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตร , งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...