ชื่อ-สกุล : มิสโนริโกะ มานิตปฏิภาณ

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...