ชื่อ-สกุล : ม.ณัฏฐชัย แจ้ใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณทิต ( มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ )

more...