ชื่อ-สกุล : ม.ปรัชญา ลาวิชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...