ชื่อ-สกุล : Mr.Jonathan Fildes

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Programme

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยฮัดเดอร์ฟิลด์ )

more...