ชื่อ-สกุล : มิสยุพนันต์ พรหมมา

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์กิจกรรมและดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...