ชื่อ-สกุล : มิสสมิตานัน ตันดี

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์กิจกรรมและดนตรี , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...