ชื่อ-สกุล : ม.ทรงกลด สุโพธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...