ชื่อ-สกุล : ม.ธนชัย เทศะแพทย์

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Programme

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Business Administration ( California University of Business and Technology )

more...