ชื่อ-สกุล : มิสพวงไพร สายสกล

สังกัดหน่วยงาน : งานพยาบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ )

more...