ชื่อ-สกุล : มิสจินตนา เปี่ยมชัยวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MMOD ( Assumption University )

more...