ชื่อ-สกุล : มิสประภาศรี ทาขุน

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Graduate School:MMOD ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...