ชื่อ-สกุล : ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( ม.ราชภัฏเชียงใหม่ )

more...