ชื่อ-สกุล : มิสภูริชา จันทร์ดี

สังกัดหน่วยงาน : งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราฎภัฎเชียงใหม่ )

more...