ชื่อ-สกุล : ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ )

more...