ชื่อ-สกุล : ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวช. ( วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ )

more...