ชื่อ-สกุล : ม.สมยุทธ โยธาใหญ่

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...