ชื่อ-สกุล : ม.ผไท ชัยนำ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกีฬา , งานลูกเสือ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...