ชื่อ-สกุล : มิสดาริษา แสงสินธุ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...