ชื่อ-สกุล : นายลิขิต ชูวงศ์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...