ชื่อ-สกุล : ม.นะโรดม อินต๊ะปัน

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปร.ด. Ph.D. Doctor of Philosophy (Applied Economics) ( Maejo University. )

more...