ชื่อ-สกุล : มิสอาสยา พรหมศร

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ( คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...