ชื่อ-สกุล : มิสจิตทิวา หมื่นแสน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...