ชื่อ-สกุล : ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MMOD (MASTER OF MANAGEMENT IN ORGANIZATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ( Assumption University )

more...