ชื่อ-สกุล : มิสศศิน ดาวดี

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูนครสวรรค์ )

more...