ชื่อ-สกุล : ม.จักรกริช สาระขันธ์

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management (MM) ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...