ชื่อ-สกุล : มิสเดือนเพ็ญ ตากันทะ

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Organization Development and Management ( Assumption University of Thailand )

more...