ชื่อ-สกุล : ม.พิชิตชัย สุภาจิน

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวค ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช )

more...