ชื่อ-สกุล : ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม (นิเทศศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

more...