ชื่อ-สกุล : มิสทัศนีย์พร สุขโชติ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม.(ชีววิทยา) ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...