ชื่อ-สกุล : มิสพัชรี กังวาลไกล

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( ราชภัฎเชียงใหม่ )

more...