ชื่อ-สกุล : ม.ปริญญา นฤประชา

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัฒฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...