ชื่อ-สกุล : ม.มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...