ชื่อ-สกุล : มิสวรพิชชา ยาวงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาง )

more...