ชื่อ-สกุล : มิสพรรณวิไล สุริยะโจง

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง )

more...