ชื่อ-สกุล : มิสรัชนี ชำนาญรบ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...