ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย ชัยพิมาน

สังกัดหน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...