ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ คำไทย

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...