ชื่อ-สกุล : มิสเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ (บริหารงานบุคคล) ( มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ )

more...