ชื่อ-สกุล : ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...