ชื่อ-สกุล : มิสพรนับพรรณ ปันสุพรศิลป์

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) ( Saint John's University )

more...