ชื่อ-สกุล : มิสพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...