ชื่อ-สกุล : มิสดวงมณี คำป่าแลว

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ )

more...