ชื่อ-สกุล : มิสกรรณิการ์ ใจแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Graduate School : MMOD ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...