ชื่อ-สกุล : มิสนงนภัส สมณะ

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MMOD ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...