ชื่อ-สกุล : มิสศศิธร ตันดุ

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...