ชื่อ-สกุล : ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน , งานกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาจีน ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...