ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ แอมบอส

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...