ชื่อ-สกุล : ม.นนท์ณพักต์ ทาโสด

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...